[Otake]

Japanese Calligraphy

[Back to Kanji Menu]


Good word Common word Creature, Animal Goods Construction, Place Food, Eat Body, Disease Place in Japan Immoral word Verb Adjective E-J Index Request Request Name

Catch up some Japanese word.
Get "KANJI" - the Japanese Calligraphy.

*** Common Verb ***

Meaning

Kanji

Pronunciation

go out

[deru]

deru

go into

[hairu]

hairu

come

[kuru]

kuru

go

[yuku]

yuku , iku

stand up

[tatsu]

tatsu

sit down

[suwaru]

suwaru

walk

[aruku]

aruku

run

[hashiru]

hashiru

sleep , lie down , make love

[neru]

neru

get up , wake up , happen

[okiru]

okiru

ride

[noru]

noru

get off

[oriru]

oriru

work

[hataraku]

hataraku

rest , absent

[yasumu]

yasumu

read

[yomu]

yomu

write

[kaku]

kaku

laugh , smile

[warau]

warau

get angry

[okoru]

okoru , ikaru

cry , weep

[naku]

naku

bark , mew , chirp (creature)

[naku]

naku

sing

[utau]

utau

listen , hear

[kiku]

kiku

talk , speak , tell

[hanasu]

hanasu

eat

[taberu]

taberu

drink

[nomu]

nomu

hit , beat

[utsu]

utsu

buy

[kau]

kau

sell

[uru]

uru

pay

[harau]

harau

turn , rotate , round

[mawaru]

mawaru

Good word Common word Creature, Animal Goods Construction, Place Food, Eat Body, Disease Place in Japan Immoral word Verb Adjective E-J Index Request Request Name

UPDATE:02/15/1996 by Kiyoharu Otake

[Roll up] [Back to Home] [Back to Menu]